ТОРГОВЕЦ

Найдено 1 определение
ТОРГОВЕЦ
1) лицо, торгующее товаром, покупающее и продающее товар; 2) посредник, вступающий временно в права владения на покупаемый им товар, который он затем перепродает.

Источник: Экономика и право: словарь-справочник

Реклама

Найдено научных статей по теме — 15

Читать PDF
268.43 кб

Формування системи показників оцінювання доцільності застосування факторингу в діяльності торговельн

Л. Г. Квасній, І. В. Фаринович
Запропоновано систему показників, яка буде сприяти прийняттю обгрунтованих управлінських рішень щодо доцільності застосування факторингу в діяльності торговельних підприємств.
Читать PDF
415.38 кб

Напрями удосконалення методики визначення оптимальної асортиментної структури товарообігу торговельн

Т. Г. Васильців, Ю. М. Кривішин
Обґрунтовано роль маркетингу у забезпеченні оптимальної структури товарообігу торговельного підприємства та запропоновано алгоритм забезпечення збільшення обсягу товарообігу внаслідок удосконалення асортиментної структури підприєм
Читать PDF
524.02 кб

Основні торговельні партнери України в європейському Союзі

Л. М. Садула
Йдеться про зовнішньоторговельні відносини України з основними партнерами країнами-членами Європейського Союзу: ФРН, Польщею, Італією, Угорщиною, Великою Британією та Францією.
Читать PDF
2.14 мб

Напрями гармонізації ставки ПДВ в Україні в контексті міжнародних торговельних відносин

Наталя Володимирівна Філіппова
Читать PDF
174.66 кб

Характеристика структурних змін у вітчизняній торговельній мережі будівельно-оздоблювальних матеріал

О. Є. Качан
Проаналізовано сучасні зміни у складі і структурі суб'єктів споживчого ринку будматеріалів. Зроблено прогноз подальшого розвитку організаційних форм ринку будівельних і оздоблювальних матеріалів.
Читать PDF
303.34 кб

Адаптація організації стратегічного аналізу до структури управління торговельним підприємством

Р. П. Підлипна
Досліджено організацію стратегічного аналізу до структури управління торговельним підприємством, з'ясовано типи організаційної структури підприємства, визначено складники організаційної структури управління та запропоновано його м
Читать PDF
302.21 кб

Значення діагностики фінансового стану в системі управління торговельним підприємством

О. О. Ільчук, К. О. Дєдова
Обґрунтувано роль діагностики фінансового стану в системі управління підприємством та розкрито окремі аспекти її практичної реалізації.
Читать PDF
342.67 кб

Удосконалення внутрішнього контролю як складової управління торговельним підприємством

Л. Г. Медвідь, Д. О. Харинович-Яворська
Визначено передумови та напрями розвитку методики внутрішнього контролю на торговельних підприємствах у сучасних умовах. Розкрито місце та роль внутрішнього контролю в управлінні стійким розвитком торговельних підприємств.
Читать PDF
337.37 кб

Зміст і пріоритети стратегічного аналізу в системі управління торговельними підприємствами

Р. П. Підлипна
Розглянуто зміст стратегічного аналізу, його означення і завдання. Обґрунтовано потребу розмежування завдань стратегічного аналізу у регулярній та проектній діяльності, на рівні мережевих компаній і окремих магазинів.
Читать PDF
424.92 кб

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПіДХОДіВ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГіЙ ТОРГОВЕЛЬНИХ Пі

Криворучко О. С.
У статті розглядається методичний підхід до формування конкурентних маркетингових стратегій торговельних підприємств споживчої кооперації України.
Читать PDF
779.10 кб

Алгоритм створення транспортно-логістичних центрів на базі морських торговельних портів

Ковбатюк М. В.
Одним з напрямків розвитку українських морських портів для активізації інтеграції в міжнародну транспортно-логістичну систему є створення на їх базі транспортно-логістичних центрів.
Читать PDF
377.56 кб

ПРОВЕДЕННЯ БЕНЧМАРКіНГУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПіДПРИєМСТВ СПОЖИВЧОї КООПЕРАЦії

Двірко Ю. В.
У статті розглядається розроблена автором інтегральна оцінка конкурентоспроможності ринкових об’єктів.
Читать PDF
322.70 кб

Особливості системи управління персоналом на торговельних підприємствах

Солнцева Н. В., Надворний О. С.
У статті проаналізовані особливості праці на торгових підприємствах, обов’язки, до яких зводиться діяльність основних категорій торговельних працівників.
Читать PDF
0.00 байт

Напрями вдосконалення діяльності торговельних підприємств

Лисьонкова Н. М., Фондякова А. С.
Реалії сучасної економіки України акцентують увагу науковців і практиків на необхідності ефективного управління підприємством.
Читать PDF
399.96 кб

Структура торговельних і фінансових зв"язків у зонах вільної торгівлі

Шевченко Володимир Юліанович
В статье рассмотрены различные модели договоров о свободной торговле (ДСТ) и зон свободной торговли (ЗСТ), определен комплексный к их структуре и результатам в условиях нестабильности глобальной экономической среды.

Похожие термины:

  • Торговец людьми

    физическое или юридическое лицо, которое самостоятельно или в группе лиц совершает любые действия, связанные с торговлей людьми, а также должностное лицо, которое своими действиями содействует т